Przetarg na wykonanie remontu i konserwacji poszyć dachowych z blachy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie

Informacja o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie

ogłasza

Przetarg nieograniczony na

Wykonanie remontu i konserwacji poszyć dachowych z blachy w budynkach S. M. „Śnieżka” w Tarnowie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 03.03.2022 – 17.03.2022 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni sm-sniezka.pl
 • Termin wykonania zamówienia: całość do 30.09.2022 r.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących w całości poszczególne budynki
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 2. Przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji
 3. Sposób oceny: spełnia/ nie spełnia
 • Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • Najkorzystniejsza cena
 • Termin wykonania
 • Gwarancja jakości

              traktując je równorzędnie

 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ul. Romanowicza 38 do dnia 17.03.2022 do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 o godz. 10.00 bez udziału oferentów. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.
 • Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 • Jerzy Płachta Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” ul. Romanowicza 38

               tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl

termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI i strona internetowa Spółdzielni) 02.03.2022.