Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 04.05.2016, s.1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO: Administratorem Danych Osobowych (ADO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy, Zlecenia, Zamówienia itp. jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Romanowicza 38, reprezentowana przez Zarząd.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 i ust. 2 RODO, SM „Śnieżka” zobowiązuje Kontrahenta do poinformowania wskazanych przez siebie osób fizycznych niepodpisujących Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp., o których mowa wcześniej, o treści niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym o źródle pozyskania danych.