KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 04.05.2016, s.1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO: Administratorem Danych Osobowych (ADO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy, Zlecenia, Zamówienia itp. jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Romanowicza 38, reprezentowana przez Zarząd.

  • Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest wymagane w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji zadań wynikających z Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i poprawnej realizacji Umowy/Zamowienia/Zlecenia.
  • Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez SM „Śnieżka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes SM „Śnieżka”) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email, kwalifikacje i uprawnienia.
  • Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie  przez  wyżej  opisaną osobę fizyczną ww. żądań skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
  • Państwa dane mogą być udostępniane: odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (usługi informatyczne, obsługa prawna) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Komornicy, Urząd Skarbowy itd.). Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
  • Dane zawarte w podpisanej przez Państwa Umowie/Zleceniu/Zamówieniu itp. mogą być udostępniane Członkom Spółdzielni na podstawie art. 81 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r., poz. 845, z późn. zm.), o ile nie narusza to prawa osób, których dane dotyczą lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę (art. 18 § 3 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze, Dz. U. z 2018r., poz. 1285, z późn. zm.)
  • Umowa stanowi integralną cześć dokumentacji budynku i będzie przechowywana bezterminowo (przez okres istnienia budynku), zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz w celach archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO.
  • W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej SM „Śnieżka” nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 i ust. 2 RODO, SM „Śnieżka” zobowiązuje Kontrahenta do poinformowania wskazanych przez siebie osób fizycznych niepodpisujących Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp., o których mowa wcześniej, o treści niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym o źródle pozyskania danych.