KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚNIEŻKA” W TARNOWIE

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.)

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚNIEŻKA” z siedzibą w Tarnowie, ul. Romanowicza 38, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Z chwilą nabycia lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

Dodatkowo, jeśli dokonują Państwo opłat za pośrednictwem np. banku, instytucji płatniczej informujemy, że wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty – dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo poprawnej wpłaty.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym (w przypadku Członków Spółdzielni) oraz wymogiem statutowym (w przypadku osób nieposiadających członkostwa w Spółdzielni) i jest niezbędne w celu:

Państwa dane są nam niezbędne do:

Przetwarzanie w innych celach odbywać się będzie na zasadzie zgody  (art. 6 ust. 1 a RODO). W tym wypadku przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili.

Okres przechowywania danych

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (obsługa prawna, hosting strony internetowej oraz serwisu dostępu do informacji dla członków spółdzielni). Ponadto w zakresie danych kontaktowych są to między innymi:

Dane osobowe będą udostępniane również innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Urząd Miasta, Policja, MOPS) oraz osobom fizycznym w celu wypełnienia ich prawnie usprawiedliwionych interesów po dokonaniu szczegółowej analizy (np. dochodzenie roszczeń)

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółdzielni odpowiadają standardom bezpieczeństwa informacji.