KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WALNYCH ZGROMADZENIACH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚNIEŻKA” w Tarnowie dla Członków Spółdzielni, Pełnomocników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż: Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka”, z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Romanowicza 38, reprezentowana przez Zarząd.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • sporządzenia listy obecności Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu i dołączenia jej do protokołu obrad WZ oraz ustalenia ilości osób uprawnionych do głosowania uchwał zgodnie z art. 36 Prawa Spółdzielczego,
  • sporządzenia listy obecności Pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 83   11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz dołączenia jej do protokołu obrad WZ,
  • w celu sporządzenia protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z 41 § 3 Prawa Spółdzielczego.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na ADO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ADO).
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ( 41 § 5 Prawa Spółdzielczego).
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli korzystają Państwo z pomocy eksperta  (art. 36 § 7 Prawa Spółdzielczego), zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, SM „Śnieżka” zobowiązuje Państwa do poinformowania  go o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania (tj. sporządzenie listy obecności), o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania.