Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚNIEŻKA” w Tarnowie dla Członków Spółdzielni, Pełnomocników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż: Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka”, z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Romanowicza 38, reprezentowana przez Zarząd.

Jeśli korzystają Państwo z pomocy eksperta  (art. 36 § 7 Prawa Spółdzielczego), zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, SM „Śnieżka” zobowiązuje Państwa do poinformowania  go o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania (tj. sporządzenie listy obecności), o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania.