Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 2-ch balkonów, usytuowanych na elewacji zachodniej, w budynku S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 6, oraz balkonów na elewacji wschodniej budynku przy ul. ks. P. Skargi 42

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 2-ch balkonów, usytuowanych na elewacji zachodniej, w budynku S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 6, oraz balkonów na elewacji wschodniej budynku przy ul. ks. P. Skargi 42

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 18.03.2021 – 02.04.2021 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sniezka.pl
 • Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  b) Przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji
  c) Sposób oceny: spełnia/ nie spełnia
 • Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • Najkorzystniejsza cena
 • Termin wykonania
 • Gwarancja jakości
  traktując je równorzędnie

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ul. Romanowicza 38 do dnia 02.04.2021 do godz. 11.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2021 o godz. 10.00 bez udziału oferentów. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Płachta Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” ul. Romanowicza 38 tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl

Termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI) 17.03.2020.

Pliki do pobrania: