Przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach S. M. „Śnieżka” w Tarnowie (Romanowicza 38, 38B, 40, Wojtarowicza 29, 41, 42-46, ks. P. Skargi 27, 29, 31-33, 32, 34-36, 42, Rogoyskiego 25, 25A, 27, Boya Żeleńskiego 6, Goldhammera 10)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach S. M. „Śnieżka” w Tarnowie (Romanowicza 38, 38B, 40, Wojtarowicza 29, 41, 42-46, ks. P. Skargi 27,29,31-33,32,34-36,42, Rogoyskiego 25, 25A,27, Boya Żeleńskiego 6, Goldhammera 10)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 18.03.2021-02.04.2021 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  b) Przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji
  c) Sposób oceny: spełnia/ nie spełnia
 • Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Najkorzystniejsza cena
  Termin wykonania
  Gwarancja jakości
  traktując je równorzędnie
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ul. Romanowicza 38 do dnia 02.04.20201 do godz. 11.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2021 o godz. 10.00 bez udziału oferentów. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.
 • Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Płachta Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” ul. Romanowicza 38, tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl

Termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI), oraz termin zamieszczenie go na stronie internetowej spółdzielni 17.03.2021

Pliki do pobrania: