Przetarg nieograniczony – Wymiana drzwi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” z siedzibą w Tarnowie przy ul. Romanowicza 38 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Przetarg nieograniczony na wymianę podwójnych drzwi wejściowych na klatkach schodowych w budynkach S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Romanowicza 38B, oraz ks. Piotra Skargi 32 i 34-36

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 21.02.2024 – 06.03.2024 w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sniezka.pl
 • Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2024 r.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  b) Przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji
  c) Sposób oceny: spełnia/ nie spełnia
 • Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Najkorzystniejsza cena, Termin wykonania, Gwarancja jakości traktując je równorzędnie

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ul. Romanowicza 38 do dnia 07.03.2024 do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 o godz. 10.00 bez udziału oferentów. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Płachta Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” ul. Romanowicza 38, tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl

Pliki PDF do pobrania: