Przetarg nieograniczony – Remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu balkonów, usytuowanych na elewacji zachodniej, w budynkach S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 6, ks. P. Skargi 42 i Wojtarowicza 42-46, oraz balkonów na elewacji południowej budynku przy ul. ks. P. Skargi 42.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 21.02.2024 – 06.03.2024 w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sniezka.pl

 • Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024 r.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  b) Przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji
  c) Sposób oceny: spełnia/ nie spełnia
 • Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Najkorzystniejsza cena, Termin wykonania, Gwarancja jakości, traktując je równorzędnie

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ul. Romanowicza 38 do dnia 07.03.2024 do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 o godz. 10.00 bez udziału oferentów. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Płachta Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” ul. Romanowicza 38, tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl

Pliki PDF do pobrania: